KUĆNA ASISTENCIJA


U okviru servisa Kućna asistencija, korisnicima COFUS Kluba asistentskih servisa su na raspolaganju stručna lica za intervenciju u nepredviđenim situacijama u domaćinstvu koje nastanu nezavisno od volje korisnika, kao što su: poplava zbog pucanja cijevi, nestanak električne energije usljed kvara na električnim instalacijama, pucanje prozorskog stakla itd.


Asistentskim servisom Kućna asistencija su obuhvaćeni: servis električara, servis vodoinstalatera, servis stolara, servis bravara i servis staklara.


Troškove materijala i dijelova neophodnih za popravke snosi korisnik servisa.

Uslovi kućne asistencije: Uslovi.